Meest gestelde vragen (FAQ)
Wij hechten grote waarde aan uw vragen, opmerkingen en suggesties. Is uw vraag hieronder nog niet beantwoord? Stel uw vraag via ons contactformulier.

Hoe actueel is de informatie op Renteontwikkeling.nl?
Klik op de groene knop Renteontwikkeling om te zien tot welke datum de informatie op Renteontwikkeling.nl is bijgewerkt.

Welke rentetarieven toont Renteontwikkeling.nl?
Renteontwikkeling.nl toont de volgende rentetarieven:
Geldmarkt:
1 maand vast: eenmaands Euribor. (*)
1 jaar vast: twaalfmaands Euribor. (*)
(*) Euribor sinds 1 januari 1999; Aibor t/m 31 december 1998.
Kapitaalmarkt:
10 jaar vast: jongste tienjarige staatslening Nederland.

Waarom zijn de rentes op Renteontwikkeling.nl lager dan de hypotheekrentes?
Renteontwikkeling.nl toont actuele rentestanden op de geldmarkt en de kapitaalmarkt. Dit zijn de rentetarieven waarop geldverstrekkers hun hypotheekrente baseren ('inkooptarieven'). Elke geldverstrekker verhoogt de 'inkooptarieven' met opslagen voor bedrijfskosten, kredietrisico’s en een winstmarge. De aldus vastgestelde rentetarieven ('verkooptarieven') worden gedurende een onbepaalde periode aangeboden aan consumenten.
Substantiële stijgingen of dalingen van de rentestanden op de geldmarkt en/of op de kapitaalmarkt, leiden vaak tot een verhoging of verlaging van de aangeboden rentetarieven. (Substantiële wijziging = circa 0,2% of meer.)
Bijvoorbeeld:
Op een bepaald moment is het eenmaands Euribor tarief 2,5%. Als de bank een (eenmaands) variabele hypotheekrente aanbiedt van 4,5%, bedraagt de totale opslag voor bedrijfskosten, kredietrisico's en bedrijfswinst 2,0% (= 4,5% - 2,5%).
Als de bank voor een doorlopend krediet bijvoorbeeld 8,0% vraagt, bedraagt de opslag voor kosten, kredietrisico's en bedrijfswinst 5,5% (= 8,0% - 2,5%).


Banken lopen voor leningen zonder onroerend goed als onderpand (zoals doorlopende kredieten) veel grotere kredietrisico’s dan voor hypothecaire leningen. Dit vertaalt zich in een aanzienlijk hogere opslag voor kredietrisico's. Vandaar dat de rentetarieven voor niet-hypothecaire leningen substantieel hoger zijn dan de rentetarieven voor hypotheken.

Waar vind ik informatie over de spaarrente?
Banken baseren de spaarrente voor direct opvraagbare spaarrekeningen doorgaans op het eenmaands Euribor tarief. De rentevergoedingen voor spaardeposito’s met een looptijd van 1 jaar worden gebaseerd op het twaalfmaands Euribor tarief. In de rentegrafieken op onze website worden deze tarieven weergegeven door de rode lijn (eenmaands Euribor) en de blauwe lijn (twaalfmaands Euribor). Het verschil tussen het Euribor tarief en de (lagere) spaarrente is de marge die de bank hanteert voor kosten en bedrijfswinst.
Bijvoorbeeld:
Op een bepaald moment is het eenmaands Euribor tarief 2,5%. Als de bank een spaarrente vergoedt van 1,5%, bedraagt de marge voor kosten en bedrijfswinst 1,0% (= 2,5% - 1,5%).


Informatie over actuele spaarrentes kunt u bijvoorbeeld vinden op:
www.independer.nl (klik op het blauwe icoontje)

Welke rentevaste periode is voor mij een verstandige keuze?
Het antwoord op de vraag in hoeverre het verstandig is om voor een bepaalde rentevorm c.q. een bepaalde rentevaste periode te kiezen, hangt sterk samen met een aantal persoonlijke omstandigheden. Belangrijke factoren zijn bijvoorbeeld:
1. Hoe hoog is de hypothecaire lening ten opzichte van uw (gezamenlijke) bruto inkomen?
2. Op welke wijze verwacht u dat uw (gezamenlijke) netto besteedbare inkomen zich de komende jaren zal ontwikkelen?
3. Stel dat de maandlasten van uw hypotheek stijgen: hoe gemakkelijk zou u dit kunnen opvangen uit spaargelden of ander vermogen?
4. Hoe groot is uw risicobereidheid?
Renteontwikkeling.nl helpt u bij het maken van uw keuze door inzicht te geven in uw renteprofiel.

Mijn bank vraagt voor 1 jaar vast meer dan voor 5 jaar vast. Hoe kan dat?
In het algemeen geldt: hoe langer de rentevaste periode, hoe hoger het rentepercentage. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk doordat de (inkoop-)tarieven voor leningen met kortere rentevaste periodes (maximaal 1 jaar vast) worden bepaald op de GELDMARKT, terwijl de (inkoop-)tarieven voor leningen met een langere rentevaste periode worden bepaald op de KAPITAALMARKT. Onder “inkooptarieven” verstaan we de rentes die banken moeten betalen om geld voor bepaalde looptijden aan te trekken. Banken moeten immers geld aantrekken alvorens leningen te kunnen verstrekken. Soms komt het voor dat de rentetarieven op de geldmarkt hoger zijn dan de rentetarieven op de kapitaalmarkt. Dit wordt aangeduid als een ‘omgekeerde rentestructuur’, ook wel ‘inverse rentestructuur’ genoemd. Als er sprake is van een inverse rentestructuur kunnen hypotheken met een langere rentevaste periode inderdaad goedkoper zijn dan hypotheken met een variabele rente en/of een 1 jaar vaste rente.

Wanneer heeft mijn bank de hypotheekrente voor het laatst gewijzigd?
De meeste geldverstrekkers vermelden op hun website op welke datum de huidige rentetarieven voor hun hypotheken werden gefixeerd. U kunt ook kijken op NOS Teletekst. Daar staat per geldverstrekker aangegeven wanneer de hypotheekrente voor het laatst werd gewijzigd.
(Meer informatie over NOS Teletekst onder meer informatie op andere websites).

Wat is ‘de Geldmarkt’?
Op de geldmarkt worden leningen met een korte looptijd uitgezet en aangetrokken. Langer lopende leningen worden op de kapitaalmarkt verhandeld. De groothandel op de geldmarkt is voornamelijk een interbancaire handel (tussen banken onderling). De renteontwikkeling op de geldmarkt is een belangrijke graadmeter voor de kortere rentevaste periodes, zoals variabele rente (1 maand of 3 maanden vast) en 1 jaar vast. Stijgen de rentes op de geldmarkt, dan wordt een verhoging van de hypotheekrente voor kortere rentevaste periodes waarschijnlijker. Dalen de rentes op de geldmarkt, dan ontstaat er voor geldverstrekkers meer ruimte om de hypotheekrente voor kortere rentevaste periodes te verlagen.

Wat is ‘de Kapitaalmarkt’?
Op de kapitaalmarkt worden leningen verhandeld met looptijden vanaf circa twee jaar en langer. Leningen met kortere looptijden worden verhandeld op de geldmarkt. De renteontwikkeling op de kapitaalmarkt is een belangrijke graadmeter voor de langere rentevaste periodes, zoals 5 jaar, 10 jaar of langer vast. Stijgen de rentes op de kapitaalmarkt, dan wordt een verhoging van de hypotheekrente voor langere rentevaste periodes waarschijnlijker. Dalen de rentetarieven op de kapitaalmarkt, dan ontstaat er voor geldverstrekkers meer ruimte om de hypotheekrente voor langere rentevaste periodes te verlagen.

Wat zijn obligaties?
Veelvoorkomende leningen die op de kapitaalmarkt worden verhandeld zijn obligaties. Een obligatie is een schuldbewijs voor een lening die in de meeste gevallen is aangegaan door een overheidsinstelling of een al dan niet commercieel bedrijf of instelling. De uitgever van de obligatie vergoedt aan de koper meestal een van tevoren vastgestelde rentevergoeding. Doordat de koers waartegen obligaties verhandeld kunnen worden fluctueert, varieert de effectieve rentevergoeding op obligaties.

Wat zijn staatsobligaties?
Staatsobligaties zijn leningen, aangegaan door de Staat der Nederlanden of een ander land, door uitgifte van obligaties. De effectieve rentevergoeding voor staatsobligaties is een belangrijke graadmeter voor langere rentevaste periodes.

FAQ