Indien u zich toegang verschaft tot enig deel van de website Renteontwikkeling.nl, wordt u geacht van de onderstaande disclaimer kennis te hebben genomen en hiermee volledig en zonder enig voorbehoud in te stemmen.

Copyright
Niets van deze website mag gekopieerd worden door middel van opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand, overtypen, printen, of anderszins, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Renteontwikkeling.nl.
Renteontwikkeling.nl. Alle rechten voorbehouden.

Disclaimer
Wijzigingen in de rentestanden zijn doorgaans het gevolg van vele complexe factoren. De website Renteontwikkeling.nl is uitsluitend bedoeld als een algemene informatiebron. Wanneer er op Renteontwikkeling.nl sprake is van enige uitleg, heeft dit in alle gevallen een algemeen informatief karakter. Geen enkele informatie op Renteontwikkeling.nl is gericht op een specifieke situatie. De informatie en/of uitleg op Renteontwikkeling.nl kan in geen enkel geval en op geen enkele wijze worden beschouwd als advies of een vervanging van professioneel advies.

U wordt ten stelligste geadviseerd deskundig financieel- of anderszins advies in te winnen voordat u enige actie onderneemt en/of beslissingen neemt waarbij de informatie en/of uitleg die beschikbaar is op Renteontwikkeling.nl relevant kan zijn.

Ondanks het feit dat de informatie op Renteontwikkeling.nl met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt onderhouden, kan de beheerder van Renteontwikkeling.nl geen enkele garantie geven dat deze informatie juist en/of volkomen en/of actueel is en/of blijft. De beheerder van Renteontwikkeling.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of consequenties als gevolge van het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van enige (juiste of onjuiste) informatie op Renteontwikkeling.nl.

De beheerder van Renteontwikkeling.nl kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van het feit dat de website Renteontwikkeling.nl, om welke redenen dan ook, op enig moment of voor een bepaalde periode niet beschikbaar of niet geactualiseerd is. De website Renteontwikkeling.nl kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

Indien u via de website Renteontwikkeling.nl naar andere websites gaat, wijst de beheerder van Renteontwikkeling.nl u erop dat de beheerder van Renteontwikkeling.nl niet verantwoordelijk is voor de inhoud en/of juistheid en/of volledigheid van die andere websites. Renteontwikkeling.nl heeft geen relatie met eigenaars van websites die via Renteontwikkeling.nl geopend kunnen worden. De beheerder van Renteontwikkeling.nl kan dan ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor websites die benaderd kunnen worden via Renteontwikkeling.nl.

Zodra u zich toegang verschaft tot de website Renteontwikkeling.nl stemt u ermee in dat u de beheerder van Renteontwikkeling.nl in geen enkel geval aansprakelijk zult stellen voor eventuele schade of consequenties ontstaan door direct of indirect gebruik van deze website en/of van websites die u via Renteontwikkeling.nl heeft benaderd.

Disclaimer
De website voor renteontwikkeling en renteverwachting.